తలపై కొమ్ములుండాలి

ఉమన్‌ లీడర్స్‌ స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారు కానీ స్ట్రాంగ్‌గా కనిపించాలని అనుకోరు. పరిచయాలు ఉంటాయి కానీ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోరు. నేనెంత ఇస్తున్నాను అనే కానీ నాకెంత వస్తోందన్నది చూసుకోరు. అయితే ఈ ధోరణిని కాస్తయినా మార్చుకోవాలని […]