ముళ్ళపూడి వారి బుడుగు ఇప్పుడు ఎలాగా ఉన్నాడు?

ముళ్ళపూడి వారి బుడుగు ఇప్పుడు ఎలాగా ఉన్నాడు? రచన డాక్టర్ రామకృష్ణ రాచకొండ, గుంటూరు  జయంతి ప్రకాశ శర్మ గారి బుడుగు మీద కథనం తరువాత నాకు ఇప్పుడు బుడుగు మనమధ్య వుంటే ఎలా […]

అయ్యకోనేరుగట్టు

Writer: Shri Jayanti Prakash Sarma, Retd SBI Staff పేరుకి కామేశ్వరమ్మ గారే, కాని దొడ్డమ్మ గారంటేనే ఆ గట్టుకి తెలిసేది. చిన్న, పెద్ద, ఆడ, మగ అందరూ ఆవిడ్ని దొడ్డమ్మగారనే పిలుస్తారు. […]

ఈ గట్టు మీద ఏ చెట్టు అయినా మందుకు పనికోస్తూందోయ్

Author: Shri JP Sarma, Special Senior Assistant, SBI రత్నాలమ్మగారి కోపం ఆ రోజు తారస్ధాయినందుకుంది. దెబ్బలాటలు. అరుపులు, కెకల్లు అయ్యకోనేరుగట్టు మీద వినబడిన సందర్భాలు చాల తక్కువనే చెప్పాలి. చిన్నచితక ఏవున్న […]

తలపై కొమ్ములుండాలి

ఉమన్‌ లీడర్స్‌ స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారు కానీ స్ట్రాంగ్‌గా కనిపించాలని అనుకోరు. పరిచయాలు ఉంటాయి కానీ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోరు. నేనెంత ఇస్తున్నాను అనే కానీ నాకెంత వస్తోందన్నది చూసుకోరు. అయితే ఈ ధోరణిని కాస్తయినా మార్చుకోవాలని […]