అయ్యకోనేరుగట్టు

Writer: Shri Jayanti Prakash Sarma, Retd SBI Staff పేరుకి కామేశ్వరమ్మ గారే, కాని దొడ్డమ్మ గారంటేనే ఆ గట్టుకి తెలిసేది. చిన్న, పెద్ద, ఆడ, మగ అందరూ ఆవిడ్ని దొడ్డమ్మగారనే పిలుస్తారు. […]